O LAS

Predstavitev sofinancirane aktivnosti

 

Naziv aktivnosti:
Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru Lokalne akcijske skupine Barje z zaledjem (podukrep 19.4)

Povzetek:
Podpora iz podukrepa “Podpora za tekoče stroške in stroške animacije” je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

Cilji:
• spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu “od spodaj navzgor” ob upoštevanju endogenih razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne demokracije.
• spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:
• Obveščanje in informiranje javnosti ( z objavo člankov v medijih Naš časopis in Barjanski list; objavo na spletnih straneh, socialnem omrežju Facebook)
– O novostih in aktualnih zadevah povezanih z LAS
– O javnih pozivih LAS
– O operacijah v izvajanju
– O dokumentaciji za pravilno izvedbo operacij
– Izvajanje delavnic za animiranje prebivalcev
• Priprava promocijskih gradiv
• Izvajanje javnih pozivov za pridobitev vlog na podukrepih 19.2 in 19.3
• prijavljanje operacij na ARSKTRP in MGRT
• vlaganje spremembe operacij na ARSKTRP
• vlaganje zahtevkov za izplačilo na ARSKTRP
• vlaganje projektov sodelovanja na ARSKTRP
• vlaganje spremembe za SLR na MKGP

Pričakovani rezultati:
• doseganje kazalnikov zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja (preko operacij 19.2 in 19.3)
• vključitev skupnosti LAS Barje z zaledjem v izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij
• vključitev skupnosti LAS k identificiranju potreb na območju LAS Barje z zaledjem
• enakomerni razvoj območja LAS Barje z zaledjem

 

Vir sofinanciranja:
Izvajanje aktivnosti Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru Lokalne akcijske skupine Barje z zaledjem se financira iz glavnega sklada – EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja).