Ključna vprašanja glede 2. javnega poziva

Ključna vprašanja in odgovori

Kater so ključne razlike med SKLOPOM A in SKLOPOM B?
V okviru javnega razpisa sta vključena Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – EKSRP (Sklop A) in Evropski sklad za regionalni razvoj – ESRR (Sklop B). Ključne razlike izhajajo iz krovnih dokumentov obeh skladov, EKSRP je to Program razvoja podeželja, za ESRR je Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Opredeljene so v javnem pozivu za vsak sklop posebej. Predlagamo vam, da natančno pregledate razpisno dokumentacijo in kolikor boste imeli konkretna vprašanja nam jih prosim pošljite.

Obstajajo določeni kazalci za ESKRP?
Kazalniki so navedeni v 4. poglavju razpisne dokumentacije za sklop A

Lahko upravičimo stroške zunanjih izvajalcev za pridobivanje gradbenega dovoljenja?
Te stroške lahko upravičite, če so neposredno povezani s prijavljeno naložbo (operacijo) in so nastali po 1.1.2014. Predstavljajo lahko največ 10% upravičenih stroškov prijavljene naložbe (operacije).
(več lahko preberete v 28., 59 in 71. členu Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020)
Upravičene aktivnosti. Izobraževanje osebja je financirano iz tega sklada? Kakšne so zahteve? Smo mi izvajalci izobraževanja? Lahko se upraviči izobraževanje fizičnih oseb (npr. Lahko pošljemo osebo na izobraževanje?)
Izobraževanje je v osnovi upravičen strošek, ki mora biti neposredno povezan s prijavljeno operacijo. Natančnejšo informacijo o upravičenosti in načinu izvajanja vam lahko podamo na konkretnem primeru.

Kdaj lahko pričakujemo sklep komisije?
Postopek potrjevanja operacij je dvostopenjski. Po oddaji vlog, komisija pregleda vloge. Vlagatelje nepopolnih vlog pozove na dopolnitev. Popolne in upravičene vloge oceni na podlagi meril opredeljenih v javnem pozivu, Pripravi sklepe (cca 3 mesece, odvisno od zahtevnosti dopolnitev).
Upravičene vloge LAS odda z zadevni sklad (EKSRP in ESRR). Operacije, ki kandidirajo na sklop A (EKSRP) se lahko pričnejo izvajati, ko prejmejo odločbo s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, na sklop B (ESRR) pa z dnem, ko LAS odda vlogo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Ker smo na podlagi 1. javnega poziva, ki je bil objavljen marca 2017, vloge na zadevni sklad oddajali v začetku oktobra 2017, do danes pa smo prejeli le eno odločbo, ostalih 9 operacij še pregledujejo, vam priporočamo, da terminski načrt operacije temu prilagodite.

Datum: 24.5.2018

Med navodili pod naslovom 10. točke je navedeno, da »se operacija ne sme začeti izvajati pred obdobjem upravičenosti. Za začetek obdobja upravičenosti se šteje izdana odločba Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP).« Operacija seveda že poteka, saj smo pripravili DIIP in Idejno zasnovo, ki bi ju tudi želeli uveljavljati kot strošek in kar naj bi bilo po nam znanih podatkih mogoče.
Kaj v praksi pomeni, da se operacija ne sme začeti izvajati pred obdobjem upravičenosti?

– Pred obdobjem upravičenosti se aktivnosti povezane z izvedbo operacije ne smejo izvajati. Med te aktivnosti ne sodijo stroški storitev zunanjih izvajalcev-splošni stroški, ki zajemajo stroške opravljenih storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, za pridobitev gradbenega dovoljenja, projektne oz. tehnične dokumentacije, stroški svetovanja povezani z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, študije izvedljivosti, geodetska in agronomska dela, arheološka izkopavanja in gradbeni nadzor nad izvedbo gradbenih in obrtniških del. Ti stroški, lahko predstavljajo največ 10% upravičenih stroškov Datum začetka upravičenosti stroškov storitev zunanjih izvajalcev je 1. januar 2014. (stroški in omejitve so natančneje opisani v prilogi 1 razpisne dokumentacije).

Kaj so opredeljuje kot Datum vlaganja zahtevka na LAS in Datum vlaganja zahtevka na ARSKTRP. Če je za zaključek operacije predviden npr. 31.10.2018, potem je datum vlaganja zahtevka na LAS. najkasneje 30.09.2018?

– Da, LAS je odgovoren za vložitev zahtevka na ARSKTRP. Datum vlaganja zahtevka na LAS naj bo vsaj mesec dni pred datumom, ko mora LAS vložiti zahtevek na ARSKTRP, da lahko z upravičenci pravočasno uskladimo morebitne nejasnosti. Do datuma oddaje zahtevka na LAS, morajo biti aktivnosti operacije zaključene (plačani tudi vsi računi).

Skladno s Prilogo 3 mora naš partner pri projektu posredni uporabnik proračuna za prijavo predložiti ustrezno dokumentacijo iz katere je razvidno, da ima za izvedbo operacije zagotovljena sredstva (npr.: potrjen letni program dela, finančni načrt, ipd). Za leto 2019 še nima sprejetega in potrjenega programa.

– Posredni uporabnik lahko priloži program za leto 2018 iz katerega naj bo razvidna vsebina operacije. Le to pa naj vključi tudi v program za leto 2019.

 

12.10.2018