Potrjene operacije 3. javnega poziva, prvo odpiranje

Potrjene operacije 3. javnega poziva, prvo odpiranje
17. 11. 2019 LasBarje

Na prvi rok za oddajo vlog v okviru 3.javnega poziva LAS Barje z zaledjem so prispele tri vloge, in sicer ena za sofinanciranje iz sklada EKSRP in dve za sofinanciranje iz sklada ESRR. Ocenjevalna komisija je vloge najprej pregledala z vidika administrativne popolnosti. Vlagatelji nepopolnih vlog so prejeli pozive za dopolnitev. V roku sta svoje vloge dopolnila le dva vlagatelja. Administrativno popolni vlogi je ocenjevalna komisija ocenila na podlagi meril, ki so določena v javnem pozivu. Obe vlogi sta dosegli zadostno število točk za uvrstitev med sofinancirane operacije na podlagi Javnega poziva LAS Barje z zaledjem.

Na podlagi poročila ocenjevalne komisije je predlog operacij, ki bodo prispevali k uresničevanju zastavljenih ciljev v okviru Strategije lokalnega razvoja LAS potrdil še Upravni odbor in Skupščina na svoji 6. redni seji, ki je potekala v sredo, 16.10.2019.

Seznam potrjenih operacij:
Sklad EKSRP
Vlagatelj: Krajevna skupnost Rakitna, Rakitna 66, 1352 Preserie
Naziv operacije: Kolesarski park Rakitna – z gibanjem do zdravja
Vrednosti operacije skupaj: 78.696,89 EUR
Znesek sofinanciranja: 51.652,13 EUR

Sklad ESRR
Vlagatelj: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika
Naziv operacije: Arheološke točke na Vrhniki
Vrednost operacije skupaj: 57.931,08 EUR
Znesek sofinanciranja: 40.581,30 EUR

Potrjene operacije je LAS Barje z zaledjem posredoval na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja oz. na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), ki bosta operacije dokončno odobrila z izdajo odločbe (AKSRP) oz. pogodbo (MGRT).
Po potrditvi obeh operacij se neporabljena sredstva iz obeh skladov prenesejo na naslednje odpiranje, in sicer:
EKSRP: 306.815,59 EUR
ESRR: 379.745,48 EUR