Gospodarski položaj

Gospodarstvo je na območju LAS razmeroma dobro razvito, a kljub temu je velik del aktivnega prebivalstva zaposlen zunaj območja, predvsem v Ljubljani.
Od primarnih dejavnosti na območju LAS sta pomembna predvsem kmetijstvo in gozdarstvo, ki zavzemata največ prostora. Pomemben delež predstavljata drobno gospodarstvo in obrt, ki se postopno krepita, kar velja še posebej za storitvene dejavnosti, industrijska dejavnost pa je v zadnjem obdobju, ki ga zaznamuje gospodarska kriza, precej nazadovala, saj je prenehalo delovali ali je zmanjšalo svojo dejavnost kar nekaj pomembnih industrijskih obratov (IUV Vrhnika, Liko Vrhnika, Hoja Mobiles Polhov Gradec). Posebej kaže omeniti turizem, ki ima glede na naravne danosti, prometni položaj in bližino glavnega mesta, velike razvojne možnosti, vendar je razmeroma slabo razvit.

Turistična ponudba je raznovrstna, razpršena in nepovezana, slabo razvita in neprepoznavna. V zadnjem času se organizirana ponudba na tem področju pospešeno razvija. Ureja se različna infrastruktura,(urejanje pohodnih, učnih in kolesarskih poti, označevanje in predstavitev naravnih vrednot, kulturne in arheološke dediščine), ki pa še ne zadostuje vsem potrebam območja. Zelo slabo je urejena osnovna infrastruktura za obiskovalce kot so parkirišča, javna stranišča, počivališča ipd. (vir: Občine na območju LAS)..