Projekti

Projekti /operacije

Projekti oz. operacije, ki bodo izbrane in potrjene v okviru javnih pozivov za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja Barje z zaledjem se bodo lahko financirale iz dveh skladov in sicer: Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ali iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
Operacije morajo prispevati k rezultatom tematskih področij (ustvarjanje pogojev za delovna mesta, varovanje okolja in povečanje socialne vključenosti s spodbujanjem inovativnih partnerstev). Operacija lahko pokriva več tematskih področij.
Tematska področja ukrepanja so ključna področja pri zasledovanju ciljev EU in reševanju lokalnih potreb. Osredotočena so v peto težišče ukrepanja Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki se glasi: Zelena delovna mesta in skladen vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju endogenih potencialov podeželja.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)
Operacije, ki se sofinancirajo iz EKSRP se izvajajo na celotnem območju LAS Barje z zaledjem in pokrivajo naslednja tematska področja:.
-Ustvarjanje delovnih mest
-Razvoj osnovnih storitev
-Varstvo okolja in ohranjanje narave
-Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

Evropski sklad za regionalni razvoj
Operacije , ki se sofinancirajo iz ESRR se lahko izvajajo le v naslednjih naseljih: Vrhnika, Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Brezovica pri Ljubljani, Borovnica, Verd, Jezero, Notranje Gorice, Dragomer, Log pri Brezovici, Rakitna, Vnanje Gorice. Območja naselij so evidentirana v registru prostorskih enot.
Operacije pokrivajo naslednja tematska področja:
-Ustvarjanje delovnih mest
-Varstvo okolja in ohranjanje narave
-Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

Partnerji, ki sodelujejo pri operaciji (financirani iz sklada EKSRP in ESRR) lahko izhajajo iz naslednjih sektorjev:
– Javni sektor (občine, javni zavodi in druge javne institucije),
– zasebni sektor (podjetniki, podjetja, kmetijska gospodarstva in druge ekonomske institucije),
– civilna družba (zainteresirani posamezniki, kmetje, kmečke žene, mladi, društva in predstavniki drugih nevladnih organizacij ter civilne družbe).