Projekti v letih 2007-2013

Projekti v letih 2012-2013

Pojdimo na izlet v tujih jezikih

Vsebina projekta:
Informiranje obiskovalcev o izletniških točkah in povečanje turističnega obiska območja, bo spodbudilo lokalne prebivalstvo k diverzifikaciji v nekmetijske dejavnosti, odpiranju mikropodjetij in posledično dvigu dohodka lokalnega prebivalstva. Cilj projekta je izrabiti turistične razvojne potenciale (naravna in kulturna dediščina) in promocija inovativnih lokalnih produktov (predstavitev ponudbe lokalnih izdelovalcev).

Nosilec projekta:
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

Celotna vrednost projekta:
11.911,96 €

Predvidena višina sofinanciranja:
85,00%,

Izvajanje projekta:
september 2013

Označitev in ureditev kolesarske povezave na Ljubljanskem barju

Vsebina projekta:
Urejena kolesarska povezava bo prispevala k ohranitvi dediščine na podeželju ter omogočila povezovanje kulturne dediščine, naravnih vrednot ter kulturne krajine z razvojem turizma in preživljanjem prostega časa, izboljšala kakovost življenja na podeželju in posredno vplivala na večjo gospodarsko vitalnost podeželja.Urejena kolesarska povezava bo prispevala k ohranitvi dediščine na podeželju ter omogočila povezovanje kulturne dediščine, naravnih vrednot ter kulturne krajine z razvojem turizma in preživljanjem prostega časa, izboljšala kakovost življenja na podeželju in posredno vplivala na večjo gospodarsko vitalnost podeželja.
S projektom bo označena 35 km dolga krožna kolesarska pot, ki vodi od Ljubljane do Bevk pri Vrhniki in nazaj. Usmerjen in urejen obisk daje nove priložnosti za razvoj okoljsko sprejemljivih dejavnosti, ki ohranjajo identiteto območja in dvigujejo kakovost bivanja lokalnega prebivalstva. Obiskovalci z urejenimi in označenimi potmi spoznajo Ljubljansko barje kot urejeno, varno, zeleno, območje za preživljanje prostega časa.

Nosilec projekta:
LAS Barje z zaledjem

Celotna vrednost projekta:
27.569,00 €

Predvidena višina sofinanciranja:
85%,

Izvajanje projekta:
december 2014

Izdelava prospekta »Blagajeva dežela«

Vsebina projekta:
Izdelava prospekta Blagajeva dežela v slovenskem in tujih jezikih bo prispevala k povečanju turističnega obiska območja, spodbudila lokalne prebivalstvo k diverzifikaciji v nekmetijske dejavnosti, odpiranju mikropodjetij in posledično dvigu dohodka lokalnega prebivalstva.
Prospekt Blagajeva dežela bo natisnjen v slovenskem jeziku in treh tujih jezikih. Predstavljena bo celovita ponudba (ponudniki, kmetije, turistični programi in produkti, kulinarična ponudba, naravne in kulturne znamenitosti).

Nosilec projekta:
Občina Dobrova-Polhov Gradec

Celotna vrednost projekta:
14.386,00 €

Predvidena višina sofinanciranja:
50,00%

Izvajanje projekta:
september 2013

Usklajeno upravljanje kmetijskih zemljišč s cilji Krajinskega parka Ljubljansko barje

Vsebina projekta:
Strokovna vodenja bodo prispevala k ohranitvi dediščine na podeželju ter omogočila povezovanje kulturne dediščine, naravnih vrednot ter kulturne krajine z razvojem turizma in preživljanjem prostega časa, izboljšanja kakovost življenja na podeželju in posrednega vpliva na gospodarsko vitalnost podeželja.
Na območju Las Barje z zaledjem bo izvedenih 6 strokovnih vodenj namenjenih lokalnemu prebivalstvu, zainteresiranim obiskovalcem in strokovni javnosti. Načrtovana je organizacija naslednjih vodenj: Zelišča Ljubljanskega barja, Tujerodne vrste, Krajinska pestrost, Pisane kamenine na obrobju barju in Kmetovanje na Barju.

Nosilec projekta:
Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje

Celotna vrednost projekta:
6.090,64 €

Predvidena višina sofinanciranja:
50%

Izvajanje projekta:
december 2014

Gozdna in arheološka učna pot Rimski zid Rakitna

Vsebina projekta:
Ureditev tematske poti bo prispevala k ohranitvi dediščine na podeželju ter omogočila povezovanje kulturne dediščine, naravnih vrednot ter kulturne krajine z razvojem turizma in preživljanjem prostega časa, izboljšala kakovost življenja na podeželju in posredno vplivala na gospodarsko vitalnost podeželja.
Po Programu celostnega razvoja KS Rakitna iz l. 2004 je ena od glavnih razvojnih smernic Rakitne turizem, ki temelji na »intenzivnem doživljanju narave, namenjenem fizični in psihični rekreaciji«, vendar Rakitna razen jezera nima drugih urejenih objektov za aktivno preživljanje prostega časa v naravi. »Rimski zid« bo inovativna pridobitev in nov produkt turistične ponudbe v kraju.

Nosilec projekta:
Krajevna skupnost Rakitna

Celotna vrednost projekta:
24.247,60 €

Predvidena višina sofinanciranja:
50%

Izvajanje projekta:
december 2013

Polhograjski otroci imajo novo igrišče

Vsebina projekta:
Z ureditvijo otroškega igrišča izboljšujemo življenjske pogoje v podeželskih skupnostih in tako prispevamo k privlačnosti vaškega okolja kot bivanjskega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti, še posebej turizma.

Nosilec projekta:
Občina Dobrova-Polhov Gradec

Celotna vrednost projekta:
10.733,64 €

Predvidena višina sofinanciranja:
50,00%

Izvajanje projekta:
januar 2012 – september 2013

Prenova tal telovadnice v OŠ Log - Dragomer

Vsebina projekta:
Z ureditvijo telovadnice izboljšujemo življenjske pogoje v podeželskih skupnostih in tako prispevamo k privlačnosti vaškega okolja kot bivanjskega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti, še posebej turizma. Telovadnica od izgradnje šole v letu 1980 ni bila obnovljena, zato je menjava podlage nujno potrebna. Telovadnica, je edini pokriti športni objekt v Občini Log – Dragomer predvsem pozimi predstavlja edino možnost za redno telesno aktivnost občanov.

Nosilec projekta:
Občina Log-Dragomer

Celotna vrednost projekta:
58.866,72 €

Predvidena višina sofinanciranja:
50,00%

Izvajanje projekta:
januar 2012 – december 2014.

Prenova kotlovnice v OŠ Log - Dragomer

Vsebina projekta:
Z ureditvijo kotlovnice izboljšujemo življenjske pogoje v podeželskih skupnostih in tako prispevamo k privlačnosti vaškega okolja kot bivanjskega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti, še posebej turizma. Kotlovnica v OŠ ima dva kotla moči 380kW. Kotlovnica deluje od leta 1980. Za ogrevanje se uporablja kurilno olje. V letu 2013 bo dokončana gradnja omrežja na zemeljski plin, kar je pri sanaciji kotlovnice upoštevano. Zaradi okvare je bil v letu 2012 en kotel že zamenjan, zato je v projekt vključena le menjava drugega kotla in ostalih elementov, ki bodo za ogrevanje omogočali uporabo plina.

Nosilec projekta:
Občina Log-Dragomer

Celotna vrednost projekta:
82.458,79 €

Predvidena višina sofinanciranja:
50,00%

Izvajanje projekta:
januar 2012 – december 2014.

Ureditev šolskega EKO vrta

Vsebina projekta:
Izobraževanje otrok o ekološki pridelavi, lokalno pridelani hrani in pomenu samooskrbe pripeva k pomenu, lokale, naravno pridelane hrane in spodbuja dvig dohodka lokalnega prebivalstva. Projekt je inovativen, ker ustvarja pogoje za izkustveno učenje. Otroci bodo zasadili rastline in opazovali njihovo rast in razvoj.

Nosilec projekta:
Občina Vrhnika

Celotna vrednost projekta:
5.680,80 €

Predvidena višina sofinanciranja:
50,00%

Izvajanje projekta:
januar 2012 – december 2014.

Obnova otroških igrišč na Vrhniki

Vsebina projekta:
Z ureditvijo otroškega igrišča izboljšujemo življenjske pogoje v podeželskih skupnostih in tako prispevamo k privlačnosti podeželja kot bivanjskega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti, še posebej turizma.

Nosilec projekta:
Občina Vrhnika

Celotna vrednost projekta:
38.110,56 €

Predvidena višina sofinanciranja:
50,00%, Naložbe v infrastrukturo in urejanje prostora

Izvajanje projekta:
januar 2012 – december 2013 .

Varčna osnovna šola

Vsebina projekta:
Z izolacijo prostorov izboljšujemo življenjske pogoje v podeželskih skupnostih in tako prispevamo k privlačnosti vaškega okolja kot bivanjskega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti, še posebej turizma.

Nosilec projekta:
Občina Vrhnika

Celotna vrednost projekta:
10.585,20 €

Predvidena višina sofinanciranja:
50,00%, Naložbe v infrastrukturo in urejanje prostora

Izvajanje projekta:
januar 2012 – december 2013.

Blagajeva pot-naravna dediščina

Vsebina projekta:
Ureditev tematske poti bo prispevala k ohranitvi dediščine na podeželju ter omogočila povezovanje kulturne dediščine, naravnih vrednot ter kulturne krajine z razvojem turizma in preživljanjem prostega časa, izboljšala kakovost življenja na podeželju in posredno vplivala na gospodarsko vitalnost podeželja.

Nosilec projekta:
Občina Dobrova-Polhov Gradec

Celotna vrednost projekta:
32.989,66 €

Predvidena višina sofinanciranja:
50,00%, Naložbe v infrastrukturo in urejanje prostora

Izvajanje projekta:
januar 2012 – september 2014.

Turistični informator Vrhnike

Vsebina projekta:
Priprava turističnega informatorja bo pripomogla k povečanju turističnega obiska območja in bo spodbuda lokalnemu prebivalstvu k diverzifikaciji v nekmetijske dejavnosti in odpiranju mikropodjetij in posledično dvigu dohodka.

Nosilec projekta:
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

Celotna vrednost projekta:
8.957,00 €

Predvidena višina sofinanciranja:
50,00%

Izvajanje projekta:
januar 2012 – december 2014.

Ureditev tržnice na Vrhniki

Vsebina projekta:
Ureditev tržnice na Vrhniki bo spodbudila lokalne prebivalce k večji porabi kvalitetne hrane, posledično se dvigne prihodek kmetij, povečajo zaposlitvene priložnosti na podeželju. Z urejeno tržnico se na Vrhniki prvič organizirano pristopa k prodaji kmetijskih pridelkov in izdelkov.

Nosilec projekta:
Občina Vrhnika

Celotna vrednost projekta:
93.337,56 €

Predvidena višina sofinanciranja:
50,00%

Izvajanje projekta:
januar 2012 – december 2014.

Novi izzivi v turistični ponudbi

Vsebina projekta:
Priprava novih inovativnih turističnih produktov, ki bo vključevala vse zainteresirane subjekte na območju LAS Barje z zaledjem bo pripomogla k povečanju turističnega obiska območja in bo spodbuda lokalnemu prebivalstvu k diverzifikaciji v nekmetijske dejavnosti in odpiranju mikropodjetij in posledično dvigu dohodka. Na območju Barja in njegovega zaledja bomo sistematično na podlagi arheološke, zgodovinske, naravne in etnološke dediščine območja pripravili integralne produkte, v katere bomo vključili zainteresirane kmetije in ponudniki povezani s turizmom.

Nosilec projekta:
LAS Barje z zaledjem

Celotna vrednost projekta:
7.000,00 €

Predvidena višina sofinanciranja:
85,00%

Izvajanje projekta:
januar 2012 – september 2014 .

Projekti v letu 2011

Strategija razvoja Starega Malna

Vsebina projekta:
Priprava strateških smernic za ureditev rekreacijskega območja Star Maln na Vrhniki vključuje pripravo prostorske strategije in idejnega elaborata s katerim bodo predlagane ureditvene vsebine. Z obema dokumentoma pridobimo strateške smernice za nadaljnji razvoj območja, kjer naj bi se razvijali rekreacijska in turistična ponudba. Ustvariti želimo pogoje za postavitev mlina (najstarejšega na tem področju), priprave konceptnih povezav z drugimi projekti (trase poti, transverzale, clavstra Alpium Iuliarum, projekt od žita do kruha) in obuditev mitov, legend ter pripovedk (Lintvern po Valvazorju, Ajdovska deklica, grad na Špici).

Nosilec projekta:
Turistično društvo Blagajana Vrhnika

Celotna vrednost projekta:
8.256,00 €

Predvidena višina sofinanciranja:
30,00%, Naložbe v infrastrukturo in urejanje prostora

Izvajanje projekta:
januar 2011 – marec 2012.

Športno igrišče na Črnem Vrhu

Vsebina projekta:
Pri podružnični šoli Črni Vrh zaradi dotrajanosti urejamo športno igrišče. Obstoječe športne površine so asfaltne nestandardnih dimenzij in dotrajane. Z ureditvijo pridobimo športno igrišče primernih dimenzij, na katerem bo urejeno košarkaško, odbojkarsko in rokometno igrišče, igrišče za mali nogomet ter igrišče za tenis in badminton. Igrišče bo prevlečeno s sintetično gumijasto prevleko, ki zagotavlja večjo varnost uporabnikom.

Nosilec projekta:
Občina Dobrova-Polhov Gradec

Celotna vrednost projekta:
76.552,29 €

Predvidena višina sofinanciranja:
50%, Ukrepi 322

Izvajanje projekta:
januar 2011 – januar 2012

Ureditev javnih parkirnih površin za POŠ in KD na Bevkah

Vsebina projekta:
Z ureditvijo multimedijskega centra Bevke pod skupnim imenom »Nosilni ZID« je nastopila potreba po zagotovitvi dodatnih površin za mirujoč promet. Občina Vrhnika je z ureditvijo prostorov za 4. In 5. razred osnovne šole v neposredni bližini prej omenjenega multimedijskega centra sprožila potrebo po dodatnih parkirnih površinah tako za potrebe podružnične osnovne šole Bevke, kot za multimedijski center. Z ureditvijo parkirišča bomo tako zadovoljili kar dve potrebi naenkrat in preprečili degradacijo zelenih površin, ki zaradi pomanjkanja parkirnih prostorov služijo kot parkirišče. Predvideno končno število parkirnih mest bo zadostno tako za multimedijski center v okviru dejavnosti društev in javnih zavodov, ki koristijo prostore kulturno gasilskega doma Bevke kot tudi za POŠ Bevke.

Nosilec projekta:
Občina Vrhnika

Celotna vrednost projekta:
78.581,40 €

Predvidena višina sofinanciranja:
50,00%, Ukrepi 322

Izvajanje projekta:
marec 2011 – december 2011

Zamenjava oken in obnova fasade-vrtec Dragomer

Vsebina projekta:
Občina Log – Dragomer je v letu 2010 zgradila prizidek k obstoječemu vrtcu. Prizidek je energetsko varčen objekt. Star objekt je energetsko neustrezen in dotrajan, zato je potreben prenove. Star del objekta bo dodatno izoliran z novo fasado. Poleg tega bodo zamenjana okna in vrata.

Nosilec projekta:
Občina Log-Dragomer

Celotna vrednost projekta:
89.901,91 €

Predvidena višina sofinanciranja:
50,00%, Ukrep 322

Izvajanje projekta:
januar 2011 – december 2011

Otroško igrišče LOG

Vsebina projekta:
Občina Log – Dragomer namerava v letu 2011 nadgraditi in razširiti obstoječe igrišče ob vrtcu na Logu z postavitvijo novih igral, ureditvijo okolice, postavitvijo ograje in luči. Izhod bo urejen tako da se bo igrišče, ki stoji neposredno ob vrtcu uporabljalo cel dan.

Nosilec projekta:
Občina Log-Dragomer

Celotna vrednost projekta:
27.275,32 €

Predvidena višina sofinanciranja:
50,00%, Ukrepi 322

Izvajanje projekta:
januar 2011 – december 2011

Ureditev tematsko učne poti v Bevkah

Vsebina projekta:
Na območju Bevk (na območju Krajinskega parka Barje) je urejena 6 km dolga krožna kolesarka pot, na kateri želimo urediti tematsko pot z označenimi kulturnimi in naravnimi spomeniki.

Nosilec projekta:
Občina Vrhnika

Celotna vrednost projekta:
14.400,00 €

Predvidena višina sofinanciranja:
50,00%, Ukrepi 323

Izvajanje projekta:
april 2011 – december 2011

Naravni kotički in čutna pot

Vsebina projekta:
Na neobdelanem vrtičku velikosti 600 m2 bo postopoma urejen prostor z različnimi biotopi (ribnik, skalnjak, vrt z dišavnicami, zelenjavni vrt, sadno drevje,..), ki jih bodo otroci gojili sami, opazovali njihovo rast in namembnost ter čutno potjo na kateri bodo spoznavali različne naravne materiale in rastline.

Nosilec projekta:
Vrtec Vrhnika

Celotna vrednost projekta:
48.672,00 €

Predvidena višina sofinanciranja:
50,00%, Neprofitne naložbe

Izvajanje projekta:
januar 2011 – december 2012.

Argonavtski dnevi

Vsebina projekta:
Argonavtski dnevi so tradicionalna prireditev v občini Vrhnika, v okviru katere poteka tako mednarodno kot tudi medobčinsko sodelovanje na različnih ravneh. V letu 2011 bo prireditev potekala od 10. do 20. junija, zvrstile se bodo številne kulturne, športne, glasbene, otroške in etnološke prireditve. Poudarek programa 2011 bo na mednarodnem sodelovanju. Povabljene države (Grčija, Italija itd.) bodo spodbujene k razvijanju kulturnega čuta, odnosa do slovenske in stare grške kulture kot tudi predstavitvi svoje lastne identitete. Aktivnosti v sklopu Argonavtskih dni bodo izboljšale odnos do etnografskega izročila tako slovenske kot folklore drugih narodov, starih običajev in obrti.

Nosilec projekta:
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

Celotna vrednost projekta:
50.428,23 €

Predvidena višina sofinanciranja:
40,00%, Promocija proizvodov in storitev

Izvajanje projekta:
april 2011 – september 2011

Po korakih do nove Cankarjeve knjižnice

Vsebina projekta:
Obstoječa Cankarjeva knjižnica na Vrhniki je osrednja knjižnica za območje občin Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomer. Njene storitve uporabljajo prebivalci širšega območja in je zaradi potreb večjih postala premajhna in nefunkcionalna. Projektna dokumentacija bo izdelana tako, da bo omogočila poseben poudarek za domoznansko gradivo, to je za gradivo z območja, ki ga pokriva. Zaradi premajhnega in nefunkcionalnega prostora vse knjižnično gradivo ni predstavljeno prebivalcem. Prostor bo v novem objektu knjižnice poleg posebnega prostora s potrebno informacijsko opremo predstavljal tudi pomembno informacijsko točko na širšem območju. Identiteto knjižnice pa bodo dodatno okrepili prostori za prireditve.

Nosilec projekta:
Občina Vrhnika

Celotna vrednost projekta:
69.600,00 €

Predvidena višina sofinanciranja:
50%, Ukrep 322

Izvajanje projekta:
januar 2011 – december 2012

Streha stare Mrakove šole

Vsebina projekta:
Stara, tako imenovana Mrakova šola na Vrhniki je uvrščena v register nepremične kulturne dediščine. Stavba, ki je bila zgrajena daljnega leta 1904 je še danes v enaki podobi kot iz tistega časa vrhniški ponos in zgled. Njena lega v osrednjem delu kraja omogoča prikaz stavbne in kulturne dediščine celotnega območja. Poseben pečat pa stavbi daje tudi kakovostna gradnja, zato je kljub starosti zgled kakovostno grajene šole. Kljub temu, da je zunanji videz stavbe v celoti obnovljen, je potrebno zamenjati streho na objektu, saj stara opečna kritina zamaka in uničuje zgradbo.

Nosilec projekta:
Občina Vrhnika

Celotna vrednost projekta:
115.000,00 €

Predvidena višina sofinanciranja:
50,00%, Ukrepi 323

Izvajanje projekta:
januar 2011 – december 2012

Varčni in zgledni javni objekti

Vsebina projekta:
Predmet projekta je spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe eleketrične in toplotne energije v javnih objektih. Objekti v lasti občine oz. javni objekti morajo biti zgled učinkovite rabe energije kot enega izmed ciljev sprejetega v Lokalnem energetskem konceptu Občine Vrhnika. V javnih objektih bomo s projektom prikazali praktične možnosti za zmanjšanje stroškov za energijo.

Nosilec projekta:
Občina Vrhnika

Celotna vrednost projekta:
42.000,00 €

Predvidena višina sofinanciranja:
50%, Neprofitne naložbe

Izvajanje projekta:
januar 2011 – december 2012

Ureditev POŠ Šentjošt

Vsebina projekta:
Glavni namen zunanje obnova, ureditve športnega in otroškega igrišča podružnične šole v Šentjoštu je ureditev standardom primernega objekta in s tem ohranitev podružnične šole, ki je pomembna za enakomeren razvoj območja, katerega glavna značilnost je izjemno velika razpršenost gospodinjstev in kmetij.

Nosilec projekta:
Občina Dobrova-Polhov Gradec

Celotna vrednost projekta:
161.630,81 €

Predvidena višina sofinanciranja:
50,00%, Ukrepi 322

Izvajanje projekta:
april 2011 – september 2013

This is a text block. Click the edit button to change this text.

Prodajamo dobrote naših kmetij

Vsebina projekta:
Prodajamo dobrote naših kmetij je nadaljevanje projekta, ki ga je v letu 2005 začela Občina Dobrova-Polhov Gradec z ureditvijo prostora za trženje pridelkov kmetij na Viču v Ljubljani, kjer imajo kmetije enkrat tedensko na razpolago prostor, na katerem lahko prodajajo svoje pridelke. Poleg kmetij iz območja Občine Dobrova-Polhov Gradec prodajajo tudi kmetije iz večine ostalih občin na območju LAS Barje z zaledjem. V zadnjem času je vedno večje povpraševanje tudi po mesu, mesnih, mlečnih in pekovskih izdelkih, za kar pa so potrebne ustrezne registracije in dodatno znanje. V projekt smo vključili delavnice in predavanja s področja predelave živil živalskega izvora, predelave mleka, peke kruha, peciva in izdelovanja testenin, predavanja, ki temeljijo na dobri higienski praksi in predavanja oz. prikazi namenjeni ureditvi prostorov za različne dejavnosti, registracija dopolnilnih dejavnosti in pripravo zloženke, s predstavitvijo vseh kmetij, ki bodo registrirale dopolnilno dejavnost. Ponudba vseh registriranih kmetij bo predstavljena zloženki. S projektom želimo spodbuditi kmetije, da uredijo primerne prostore za predelavo in registrirajo različne dopolnilne dejavnosti. V projektu smo zajeli široko paleto raznovrstnih izobraževanj, ki jih bomo izvedli, v kolikor bo dovolj zainteresiranih kmetij oz. prijavljenih za posamezno izobraževanje. V kolikor bo interes za posamezno načrtovano delavnico premajhen, tako da izvedba finančno ne bi bila smotrna, le tega ne bomo izvedli. Del sredstev za izvedbo projekta bodo pokrile kmetije vključene v projekt. Cilj je registracija dopolnilnih dejavnosti, ki bo omogočila večjo dodano vrednost kmetijskim pridelkom, ki bo dosežen tudi, če vseh načrtovanih delavnic oz. izobraževanj ne izvedemo.

Nosilec projekta:
Las Barje z zaledjem

Celotna vrednost projekta:
19.296,25 €

Predvidena višina sofinanciranja:
60,00%, Drugo usposabljanje, animacija in izobraževanje

Izvajanje projekta:
januar 2011 – september2012

Projekti v letu 2010

Promocija in prepoznavnost domačega kraja

Vsebina projekta:
Projekt je namenjen povečanju turistične prepoznavnosti Vrhnike s sodelovanjem krajanov pri pripravi turističnih spominkov.
– izbor naj spominka Vrhnike 2010, ki naj bi predstavljal občino Vrhniko, njen ozemeljski del ali celoto, kulturno in naravno dediščino kraja, sodobno ustvarjalnost prebivalcev, turistične znamenitosti ali občino kot turistično destinacijo,
– izdaja miniaturne zbirke Cankarjevih črtic (priprava in izbor gradiva, oblikovanje knjižic, prevodi, tiskanje, promocija),
– izdelava izbranih replik arheoloških najdb odkritih na območju Vrhnike (izbor replik, pridobitev pravic s strani Narodnega muzeja, izbor izdelovalcev, izdelava replik, pridobivanje certifikatov, promocija in prodaja).

Nosilec projekta:
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

Celotna vrednost projekta:
8.000 €

Predvidena višina sofinanciranja:
40% Promocija proizvodov in storitev

Izvajanje projekta:
januar 2010 – december 2011

Nosilni ZID (Zgodovina, Izobraževanje, Druženje)

Vsebina projekta:
Projekt je pomemben za krepitev medsebojnih odnosov med krajani spodbuja sodelovanje med krajani v okviru društev, spodbuja k lažjemu vključevanju novih krajanov v družabno življenje kraja, spodbuja večji obisk, s tem pa hitrejši razvoj izletniškega turizma. Z večjim številom izletnikov se posledično odpirajo nova delovna mesta (razvoj panog povezanih s turizmom).
– ureditev dveh večnamenskih prostorov (prostora z muzejsko zbirko PGD Bevke, in dvorane kulturnega doma) v okviru Kulturno-zadružnega-gasilskega doma Bevke, z obnovo in dograditvijo električnih inštalacij in opreme,
– oprema prostora z multimedijsko opremo (računalniki, projektor, pohištvo),
– vzpostavitev stalnega gasilskega muzeja (vključitev zgodovinske zbirke PGD Bevke (črpalka iz leta 1912, 1932, stare uniforme, čelade, armature, arhiv, z možnostjo vključitve dodatnih zbirk ) in predstavitev zgodovine Bevk (socialna in krajinska zgodovina kraja – identifikacija in razvoj kmetij po starih »domačih imenih«).
Vključitev urejenih večnamenskih prostorov PGD Bevke in KS Bevke, kot multimedijskega centra pod skupnim imenom »Nosilni ZID« v aktivno uporabo (turistične predstavitve v povezavi z ogledi Krajinskega parka Ljubljansko Barje, predvsem predstavitve naravne in kulturne dediščine v okolici Bevk, Blatne Brezovice in Drenovega Griča (Mali Plac, Jurcatovo šotišče, Kuclerjev kamnolom) v okviru že utečenih programov ogledov, ki jih izvaja ZIC Vrhnika in nastajajočih novih programov v okviru dejavnosti.

Nosilec projekta:
Prostovoljno gasilsko društvo Bevke

Celotna vrednost projekta:
51.587,94 €

Predvidena višina sofinanciranja:
505 Profitne naložbe

Izvajanje projekta:
januar – oktober 2010

Povečanje energetske učinkovitosti javnih objektov

Vsebina projekta:
Projekt predvideva izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije v skladu s sprejetim energetskim konceptom občine Vrhnika in osveščanje lokalnega prebivalstva za uporabo okolju prijaznejše energije in učinkovitejšo izrabo obnovljivih virov energije. Projekt bo pomembno prispeval k razvoju zavesti za ohranjanje okolja pri vseh ciljnih skupinah, ki je glavni namen prioritetne naloge Razvoj novih okolju prijaznih produktov, tehnologij in postopkov iz LRS.
– izvedba razširjenih energetskih pregledov na naslednjih javnih objektih:
– izvedba specifičnih meritev na podlagi katerih bodo izdelane osnove za projektni plan ukrepov dobrega gospodarjenja in izvedbo izobraževalnih in osveščevalnih aktivnosti,
– izvedba izobraževanja za vodstvo občine in za zaposlene v javnih objektih z namenom udejanjanja ukrepov v povečanje energetske učinkovitosti,
– uvedba energetskega knjigovodstva v pregledane javne objekte,
– vzpostavitev osnovnih struktur energetskega menedžmenta,
– priprava in tisk zloženke na temo energetske učinkovitosti,
– raznos zloženke v vsa gospodinjstva z območja občine (predvidoma v nakladi 4190 izvodov),
– izvedba ene izobraževalne delavnice za zainteresirano javnost in občane na temo povečanje energetske učinkovitosti in okoljske prijaznosti,
– vzpostavitev krovnih kazalnikov porabe in stroška energije, njihova primerjava s primeri dobrih praks ter podaja osnovnih smernic na področju energetskega knjigovodstva in uvajanja energetskega menedžmenta.

Nosilec projekta:
Občina Vrhnika

Celotna vrednost projekta:
16.414.00 €

Predvidena višina sofinanciranja:
60% Drugo usposabljanje animacija in izobraževanje

Izvajanje projekta:
januar – december 2010

Turistični informator

Vsebina projekta:
Turistični informator je tiskana publikacija, v kateri so zbrane vse pomembne turistične in splošne informacije območja. Namenjen je tako lokalnemu prebivalstvu, kot obiskovalcem območja.

Nosilec projekta:
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

Celotna vrednost projekta:
10.000,00 €

Predvidena višina sofinanciranja:
40% Promocija proizvodov in storitev

Izvajanje projekta:
januar 2010 – december 2011

Turistični zemljevid občine Vrhnika

Vsebina projekta:
Turistični zemljevid občine Vrhnika je tiskana publikacija, na kateri so zbrane vse aktualne turistične in splošne informacije o kraju oz. turističnemu območju. Zemljevid bo pripravljen v dveh oblikah. Prva oblika bo na eni strani vsebovala natančno karto celotne občine z okolico z vrisanimi pomembnimi turističnimi in ostalimi točkami, potmi in objekti. Na drugi strani bo karta mestnega jedra, prav tako z označenimi znamenitostmi, opis izbranih turističnih točk, ter nekatere kontaktne številke. Natisnjen bo v 3.000 izvodih in namenjen prodaji. Druga oblika zemljevida bo manjšega formata tiskana v nakladi 10.000 izvodov in bo na voljo brezplačno. Zemljevid je namenjen tako domačim kot tujim turistom, zato bodo nekatere informacije prevedene tudi v tuje jezike.

Nosilec projekta:
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

Celotna vrednost projekta:
8.000,00 €

Predvidena višina sofinanciranja:
40% Promocija proizvodov in storitev

Izvajanje projekta:
januar 2010 – september 2010

Zunanja ureditev POŠ Črni Vrh

Vsebina projekta:
Glavni namen zunanje obnova podružnične šole je ureditev standardom primernega objekta in s tem ohranitev podružnične šole, ki je pomembna za enakomeren razvoj območja, katerega glavna značilnost je izjemno velika razpršenost gospodinjstev in kmetij v Pohograjskem hribovju.

Nosilec projekta:
Občina Dobrova-Polhov Gradec

Celotna vrednost projekta:
144.863,53 €

Predvidena višina sofinanciranja:
50% Neprofitne naložbe

Izvajanje projekta:
junij 2010 – september 2010

Ureditev odprtega prireditvenega prostora v Polhovem Gradcu

Vsebina projekta:
Prireditveni prostor uporabljajo krajani Polhovega Gradca in okolice za organizacijo najrazličnejših prireditev v Polhovem Gradcu (kulturne, etnološke, športne prireditve in prireditve za mlade). Ureditev vključuje ureditev parkirnih prostorov in postavitev igral. Urejeno parkirišče bo označeno in dostopno vsem obiskovalcem in bo hkrati prvo javno parkirišče z varnim izhodiščem za izletnike, ki obiskujejo Polhograjsko hribovje Prireditveni prostor je ob reki Božni in je primeren tudi za piknike. Pohodniki obstoječe parkirišče uporabljajo kot izhodišče za obisk Polhograjskega hribovja.

Nosilec projekta:
Občina Dobrova-Polhov Gradec

Celotna vrednost projekta:
92961,45 €

Predvidena višina sofinanciranja:
50%, Ukrep 322

Izvajanje projekta:
januar 2010 – september 2012

Obnova obeležij NOB v občini Log-Dragomer

Vsebina projekta:
Obeležja NOB so del naše bližnje zgodovine. Skrb za njihovo obnovo in urejenost pomembno vpliva na osveščenost krajanov za ohranjanje spomenikov kulturne dediščine na območju občine. V obnovo sta vključeni dve enoti kulturne dediščine:
– spomenik padlim v NOB, ki ga sestavljajo štirje betonski okrogelni odseki, z vrhom zasidrani v tla. Na zgornjih ravnih površinah so postavljeni manjši kvadri z imeni padlih v NOB. Spomenik je potrebno restavrirati, ker je zaradi tresljajev tranzita, nalaganja žvepla na površini in zaradi izpušnih plinov pričel propadati.
– mozaik z napisom Tito, ki je sestavljen iz treh vrst kamnov, ki so pričeli zaradi tresljajev, nalaganja žvepla.

Nosilec projekta:
Občina Log-Dragomer

Celotna vrednost projekta:
7.228,00 €

Predvidena višina sofinanciranja:
50% Neprofitne naložbe

Izvajanje projekta:
januar 2010 – junij 2011

Argonavtski dnevi

Vsebina projekta:
Argonavtski dnevi so tradicionalna prireditev v občini Vrhnika, v okviru katere poteka tako mednarodno kot tudi medobčinsko sodelovanje na različnih ravneh. V letu 2011 bo prireditev potekala od 10. do 20. junija, zvrstile se bodo številne kulturne, športne, glasbene, otroške in etnološke prireditve. Poudarek programa 2011 bo na mednarodnem sodelovanju. Povabljene države (Grčija, Italija itd.) bodo spodbujene k razvijanju kulturnega čuta, odnosa do slovenske in stare grške kulture kot tudi predstavitvi svoje lastne identitete. Aktivnosti v sklopu Argonavtskih dni bodo izboljšale odnos do etnografskega izročila tako slovenske kot folklore drugih narodov, starih običajev in obrti.

Nosilec projekta:
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

Celotna vrednost projekta:
44.064,00 €

Predvidena višina sofinanciranja:
40,00%, Promocija proizvodov in storitev

Izvajanje projekta:
junij 2010 – september 2010

Projekti v letu 2009

Potrjen LIN za leto 2009

LIN za leto 2009